Factuurvoorwaarden

 
 1. Bij de uitoefening van onze opdrachten voor derden, klanten en andere belanghebbenden verbinden wij er ons toe een volstrekte beroepsdiscretie in acht te nemen jegens eerder vermelde personen. Anderzijds verbinden deze eerder vermelde personen er zich toe de adviezen, rapporten, briefwisseling van ons enkel voor eigen gebruik aan te wenden en niet aan derden, om bezwarende titel of om niet, ter beschikking te stellen.
 2. De opdrachtgever verbindt zich ertoe op loyale wijze aan ons alle gewenste informatie en documentatie ter beschikking te stellen teneinde een optimaal resultaat van de tussenkomst van ons te bekomen.
 3. De opdrachtgever heeft kennis van de uiterste data voor het indienen van aangiftes en in het kader van de opdracht. De opdrachtgever zal de nodige stukken tijdig en ten laatste en voor het verstrijken van de termijn aan de dienstverlener ter beschikking stellen. De dienstverlener zal steeds zo spoedig mogelijk en binnen de gestelde termijnen haar opdracht De dienstverlener kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld noch door de opdrachtgever noch door derden indien termijnen niet werden nageleefd door het laattijdig meedelen van de boekhoudkundige stukken door de opdrachtgever of derden.
 4. De opdrachtgever verbindt er zich toe enkel de juiste en de volledige informatie te verschaffen aan de dienstverlener, de dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de waarachtigheid van de aan haar meegedeelde stukken en bescheiden. Noch kan zij aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever of derden bij het verwerken van deze onjuiste informatie. Indien de dienstverlener aansprakelijk zou worden gesteld door derden omtrent de verwerking van deze informatie zal de opdrachtgever gehouden zijn de dienstverlener te vrijwaren voor mogelijke schade zowel contractueel in hoofdsom, interesten en kosten.
 5. De dienstverlener heeft de mogelijkheid per aangetekend schrijven en onmiddellijk de opdracht te schorsen dan wel te verbreken lastens de dienstverlener, indien :
 • Zij vaststelt dat haar bewust of onbewust doch regelmatig, onjuiste gegevens worden verstrekt of gegevens worden achtergehouden
 • Zij na herinnering niet in bezit wordt gesteld van de voor haar opdracht nodige documenten en informatie
 • Een factuur niet wordt voldaan ten laatste op de vervaldag
 • Enige voorwaarde van de opdracht niet wordt nageleefd door de opdrachtgever
 1. De facturen van ImmoVisual dienen voldaan te worden binnen de 15 dagen vanaf de factuurdatum. Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling,een verwijlintrest vanaf de factuurdatum worden aangerekend, gebaseerd op de wet van 07/08/02, met een minimum van 12% per jaar. Bovendien zal een schadevergoeding volgens art.6 van de wet van 07/08/02 worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 12% van het bedrag van de facturen en zal minimum 100,00€ bedragen. In geval van niet- of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Wanneer onze facturen niet tijdig worden betaald kan onze dienstverlening opgeschort worden mits voorafgaandelijk schriftelijke kennisgeving aan de klant.
 2. De achterstallige debiteur is tevens gehouden tot het betalen van alle incassokosten,zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, waartoe de invordering van de onbetaalde factuur aanleiding zal geven. Voor elke herinnering is een administratieve meerkost van 7,5€ verschuldigd.
 3. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd om kennis te nemen van het geschil en zijn enkel de Belgische wetten en reglementeringen van toepassing.
 4. Onderhavige algemene voorwaarden zijn op al onze opdrachten toepasselijk behoudens afwijkende schriftelijke bepalingen.